**REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI**

**„Tombola Teilor”**

1. Perioada Campaniei: 27.01.2022-30-01.2022

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

(1) Campania „ Tombola Teilor” este organizata de TEILOR S.R.L, cu sediul in Mun. Pitesti, Str. Smeurei nr. 54, Jud. Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J3/1681/2003, avand CUI RO15997524, avand cont bancar: RO74BRDE030SV22776890300 deschis la BRD Pitesti, reprezentata legala prin dl. Dicu Willy-Ioan in calitate de Administrator (denumită în continuare „Organizatorul”), prin intermediul canalului de Instagram ce aparține „Teilor”.

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).

(3) Regulamentul oficial este elaborat si va fi dezvaluit in conformitate cu legile aplicabile din Romania.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial in orice moment, anuntand insa publicul, in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

SECȚIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Campania publicitara pot participa toate persoanele fizice (cu varsta de cel putin 18 (optsprezece) ani, la data inscrierii), cu domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor/colaboratorilor si a rudelor angajatilor/colaboratorilor pana la gradul 4 aiOrganizatorului. Participantul va participa la prezenta Campanie publicitara luand cunostinta de conditiile mentionate mai sus.

(2) In vederea inscrierii si participarii la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizator. Cu toate acestea, participantii vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie, precum si servicii de internet, telefonie, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii premiului, atunci cand este cazul.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

(1) Campania va incepe la data de 27.01.2022 si va inceta la data de 30.01.2022

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFAȘURARE A CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, Participantii trebuie sa accepte urmatoarele conditii:

(1) Participantii trebuie sa intre pe https://forms.gle/Za2iGAUDmEuMzYFn8, sa se identifice cu numarul de telefon si adresa de e-mail si sa completeze chestionarul.

(2) Participantii care nu respecta cerintele concursului vor fi descalificati.

(3) Pentru colectarea participantilor si extragere se va folosi site-ul random.org

(4) Pentru fiecare premiu se vor extrage cate 2 (doua) rezerve.

(4) Castigatorii vor fi anuntati in termen de maximum 10 zile de la extragere.Fiecare inscriere in Campanie este valabila numai daca sunt indeplinite conditiile enumerate în prezentul Regulament.

4.2. Inscrierea in cadrul Campaniei:

(1) La concursul „ Tombola Teilor” poate participa orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 (optsprezece) ani si care face dovada domiciliului sau rezidentei in Romania.

(2) Participarea la concurs a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

(3) In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza.

(4) Participarea la concursul acestui înscris implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor cu includerea în programul de fidelizare Club Teilor pentru primirea de informaţii și oferte promoționale din partea TEILOR.

(5) Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii cu contract ai Organizatorului, rudele angajatilor Organizatorului pana la gradul 4, precum si angajatii si rudele acestora pana la gradul 4 apartinand tertelor societati sau fundatii implicate in promovarea proiectului reprezentat de concursul acestui înscris.

(6) Participantilor li se vor solicita datele de identificare complete pentru validarea participarii (nume si prenume, in integralitate, si data nasterii) iar pentru participantii declarati castigatori se va solicita castigatorului respectiv CNP-ul, un numar de telefon valid, adresa de e-mail si adresa postala, necesare pentru intrarea in posesia premiului castigat, dupa indeplinirea formalitatilor prevazute de prezentul Regulament.

(9) Trimiterile efectuate in urmatoarele conditii nu vor fi considerate inscrieri valabile in Campanie (mesaj text sau online):

(1) Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei promotionale;

(2) Daca mesajele trimise contin alte informatii decat cele mentionate in prezentul Regulament;

(3) Daca participantii utilizeaza pentru înscriere numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau care nu apartin uneia dintre retelele mobile naționale și care din această cauză nu pot fi contactate.

SECȚIUNEA 5. DESCRIERE PREMII

(1) Se vor acorda 3 vouchere valabile doar pentru bijuteriile cu diamante din colecțiile noastre, după cum urmează:

• 1x 1000 de lei (pentru membrii Special+Diamond),

• 1x 500 lei (pentru membrii Platinum),

• 1x 300 lei (pentru membrii Gold),

puse la dispozitie de catre Organizator.

Valoarea totala a premiilor este de 1800 RON.

(2) Pentru a castiga premiile in prezenta Campanie publicitara, participantii trebuie sa indeplineasca prevederile si conditiile mentionate la Sectiunea 4 din prezentul Regulament; nerespectarea oricareia dintre acestea (prevederi/conditii), va avea drept consecinta, anularea inscrierii.

(3) Premiile si coordonatele acestora nu pot fi modificate, mutate, ajustate sau acordate sub forma de bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Produsele acordate drept castig, aflate in perioada de valabilitate la momentul acordarii lor castigatorului, nu vor pot face obiectul unor reclamatii de produs.

(4) Participanții la concurs pot sa castige doar o singura data in cadrul aceluiasi concurs. Mai mult, castigatorii unui concurs organizat de „TEILOR” pot castiga din nou un premiu pus in joc in cadrul unui alt concurs decat cel initial dupa o perioada de 6 (sase) luni de la castigareaconcursului anterior.

SECȚIUNEA 6. EXTRAGEREA, VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

(1) In cadrul Campaniei publicitare, premiile vor fi puse la dispoziție și livrate către câștigători de către Organizator. Inscrierile castigatoare vor face obiectul validarii conform prevederilor prezentului Regulament.

(2) Dupa ce toate informatiile privind castigatorii extrasi sunt disponibile Organizatorului, comisia va valida faptul ca acesti castigatori extrasi indeplinesc prevederile si conditiile din Regulament. Daca un castigator nu indeplineste conditiile, atunci comisia va utiliza urmatorul castigator aferent momentului castigator si va repeta procedura de validare de mai sus cu acesta.

(3) Castigatorul premiului va fi contactat de Organizator in termen de maximum 30 (treizeci) dezile lucratoare de la momentul in care a fost validat ca fiind castigator. Daca, in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data inceperii actiunilor de contactare, Organizatorul nu poate contacta un castigator in urma apelarii telefonice de 2 (doua) ori in cursul fiecarei zile lucratoare, Organizatorul are dreptul de a-l invalida. Imediat dupa acordarea premiului, Organizatorul este eliberat de orice raspundere fata de castigatori care rezulta in baza prezentului Regulament.

(4) Participantului i se poate solicita sa declare urmatoarele informatii:

- nume si prenume;

- codul numeric personal conform cartii de identitate;

- adresa de livrare (se va solicita doar castigatorilor premiilor care se vor expedia prin curier);

- adresa de email (se va solicita tuturor castigatorilor in vederea trimiterii link-ului pentru incarcarea documentelor dovezii platii: extras de cont).

(5) Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii eventualelor documentelor solicitate, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament duce la considerarea Castigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

(6) Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, urmatorul castigator aferent momentului castigator. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, in ordinea cronologica a inscrierilor, urmatorii castigatori aferenti momentului castigator. Acesti Participanti vor fi notificati si validati de catre Organizator in termen de maximum 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data constatarii neindeplinirii de catre Participantul extras/desemnat initial a conditiilor prezentului Regulament.

(7) Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de interdictii ale castigatorilor, pentru absenta documentelor de identitate sau nevalabilitatea documentelor castigatorilor.

(8) Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii nu vor face nicio plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (de exemplu, impozite).

(9) Pentru castigatorii care nu vor primi premiile prin curier privat, se va considera ca intrarea in posesie are loc la momentul in care castigatorul semneaza inscrisul care atesta predarea premiului. Premiile se vor expedia prin curier privat, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data validarii.

(10) Exclusiv in situatia castigatorilor care vor primi premiile prin curier privat, urmatoarele date cu caracter personal vor fi transferate de catre Organizator sau Imputernicitii sai, in depline conditii de siguranta firmei de curierat in scopul predarii premiilor: numar de telefon, nume, prenume, adresa de livrare. In acest caz, datele cu caracter personal vor fi prelucrate timp de 6 (sase) luni de la terminarea fiecarei campanii.

SECȚIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE

(1) Organizatorul Campaniei nu este responsabil pentru plata taxelor, impozitelor sau altor obligatii financiare aferente premiilor acordate, cu exceptia taxei pe premiu aplicata venitului individual rezultat din campanii promotionale, taxa pe care Organizatorul Campaniei are obligatia de a o calcula, retine si transfera la bugetul de stat in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, articolele 108-110.

(2) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare legate de Campanie pe care câştigătorul le-ar putea suporta. Cheltuielile inevitabile ocazionate de intrarea în posesie a premiilor Campaniei, cad exclusiv în sarcina câştigătorilor validaţi.

(3) Prin participare la Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta Campanie.

(4) Premiile acodate in cadrul prezentului concurs sunt purtatoare de impozite si taxe in conditiile stabilite de Codul fiscal al Romaniei sau in conditiile stabilite in Conventiile pentru evitarea dublei impuneri semnate intre Romania si terte state, in cazul castigatorilor cetateni beneficiari ai unei duble cetatenii, dintre care una este cetatenia romana.

(5) Produsele acordate drept castig, aflate in perioada de valabilitate la momentul acordarii lor castigatorului, nu vor pot face obiectul unor reclamatii de produs. In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiilor cu contravaloarea acestora in bani sau alte obiecte. Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru Organizator in solicitarea de daune interese.

(6) Castigatorii premiilor vor semna in original un Proces Verbal de intrare in posesia premiului si vor completa CNP si numar de telefon in scopul declararii de catre organizator a premiului acordat in Declaratia 205 care se depune in anul urmator desfasurarii concursului.

(7)Premiile vor fi transmise de catre Organizator.

(8) In conditiile in care premiul oferit castigatorilor are o valoare sub 600 lei, atunci acest castig urmeaza sa fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile art. 110 al. 4 lit. a) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.

(9) Participantilor la concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

(10) Premiile nu se reporteaza si nici nu se transforma in alte servicii/bani.

(11) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea acordarii castigului in situatia in care datele de contact ale castigatorului (numele, telefon, adresa domiciliu/resedinta) nu sunt corectcomunicate Organizatorului de catre castigator.

SECȚIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI

(1) Campania va incepe la data de 27 ianuarie 2022 si va inceta la data de 30 ianuarie 2022

(2) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 din Codul Civil.

(3) Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

(4) Daca un eveniment de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzaie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerate de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarzaiata. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acesteia participantilor la Campanie, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECȚIUNEA 9. LITIGII

(1) Legea română va fi aplicabilă raporturilor juridice născute în legătură cu această Campanie, iar eventualele litigii care apar intre Organizator si participantii la prezenta Campanie vor fi solutionate pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele romane competente.

SECȚIUNEA 10. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

(1) Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

(2) Organizatorul nu va fi raspunzator, in masura in care legea pemite acest lucru, pentru orice pierdere sau vatamare care a aparut din desfasurarea Campaniei si/sau participarea la Campanie de catre orice Participant.

(3) Organizatorul nu va fi raspunzator pentru datele incorecte furnizate de Participanti.

SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR, PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Prin participarea la concurs, utilizatorii isi dau acordul implicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea contactarii pentru inmanarea premiilor si anuntarea numelor castigatorilor pe contul de Instagram al „Teilor”.

(2) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul informează participanții la Campania „Tombola Teilor” cu privire la necesitatea procesării datelor lor personale în legătură cu Promovarea și distribuirea premiilor. Notificarea oferă, de asemenea, informații cu privire la volumul de date prelucrate, scopurile, temeiul juridic, mijloacele, metodele și termenele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

(3) Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii prezentei campanii.

(4) Organizatorul declară că garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor.

(5) Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia partenerilor contractuali implicati in desfasurarea Campaniei si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

(6) Datele cu caracter personal furnizate de Participanți în scopul desfasurarii Concursului vor fi stocate de Organizator pentru o perioadă de 30 (treizeci) zile de la data încheierii Campaniei. După expirarea acesteia, toate datele cu caracter personal colectate vor fi distruse.

(7) Datele personale ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si cu celelelalte prevederi legale aplicabile in domeniu.

SECTIUNEA 12. CLAUZE FINALE

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

(2) Premiile ce nu au fost acordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in modalitatea pe care o va considera potrivita intereselor sale.

Prezentul Regulament a fost redactat într-un singur exemplar original și pastrat la sediul

societatii.

TEILOR S.R.L.

Administrator

Dicu Willy - Ioan